Οι ΣΤΟΧΟΙOur GOALS

Για να επιτευχθεί ο κύριος στόχος του PROMOVET, να ενσωματώθούν, δηλαδή, αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία στη μάθηση, οι εταίροι του έργου έχουν καθορίσει τρία βασικά παραδοτέα, τα οποία θα παρουσιαστούν με το τέλος του έργου. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

Ερευνητική Μελέτη PROMOVET (Παραδοτέο 1)

Κατά την ερευνητική μελέτη του έργου PROMOVET, οι εταίροι του έργου θα προσπαθήσουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα δημοφιλή μέσα και εργαλεία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούν οι νέοι χαμηλής ειδίκευσης στην Ευρώπη. Θα ζητηθεί από τους νέους σε όλες τις χώρες των εταίρων, να αναφέρουν τα κανάλια και τα εργαλεία αυτά, σε στόχο την ετοιμασία μια έκθεσης επισκόπησης των πιο σύγχρονων και δημοφιλή εργαλείων. Τέλος, θα ζητηθεί από τους εκπαιδευτές ΕΕΚ και από τους ειδικούς στις ΤΠΕ να μελετήσουν τα εργαλεία αυτά και να αναστοχαστούν σχετικά με τη διδακτική τους αξία. Εκτός από αυτό το εμπειρικό μέρος, η μελέτη θα περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική έρευνα, σχετικά με τις υπάρχουσες αναφορές σε διάφορα εργαλεία μέσα από πηγές και τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.
Η ερευνητική έκθεση των 50 σελίδων θα περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών αναφορών και μηνυμάτων τα οποία αφορούν θέματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με νέους χαμηλής ειδίκευσης, καθώς και προτεινόμενα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των νέων. Η ερευνητική έκθεση θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα αγγλικά, ενώ μια επισκόπηση της έκθεσης αυτής θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
Ερευνητική Μελέτη PROMOVET
[EN]
Ερευνητική Μελέτη PROMOVET - Περίληψη
[DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]

 

Διαδικτυακή συλλογή εργαλείων επικοινωνίας (Παραδοτέο 2)

Η διαδικτυακή συλλογή εργαλείων επικοινωνίας του έργου PROMOVET αποτελεί μια συλλογή για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ η οποία παρέχει βασικές πληροφορίες για διάφορα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μαθησιακό περιβάλλον με νέους χαμηλής ειδίκευσης. Εκτός από τη εκτενή παρουσίαση της συλλογής εργαλείων, η βάση δεδομένων θα παρέχει λεπτομερή παραδείγματα χρήσης των εργαλείων για την εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΕΕΚ και την ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης.
Η συλλογή αυτή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και θα είναι προσβάσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου.

LINK
PROMOVET Web Compendium: [ALL LANGUAGES]
PROMOVET Web Compendium - Webinar: [EN]

 

Πρόγραμμα κατάρτισης PROMOVET (IO3)

Σε αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 5 ημερών, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τη χρήση των πιο πρόσφατων εργαλείων ΤΠΕ και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στη σύγχρονη διδακτική της ΕΕΚ για νέους με χαμηλή ειδίκευση. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα καλύψει θέματα μεθόδων εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης με νέους, μια εισαγωγή στα δημοφιλή μέσα πληροφορικής και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, καθώς και τις επιπτώσεις τους στη σύγχρονη διδακτική στην ΕΕΚ. Τέλος, θα περιλαμβάνει την εκπόνηση πλάνων διδασκαλίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την εκπόνηση εκπαιδευτικών υλικών βασισμένων στην πληροφορική και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από τους νέους.
Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί από τους ίδιους τους νέους με χαμηλή ειδίκευση. Στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης, οι νέοι θα γίνουν οι ειδικοί και θα διδάξουν στους εκπαιδευτές ΕΕΚ πώς να χρησιμοποιήσουν τα μέσα επικοινωνίας και τα εργαλεία που οι ίδιοι χρησιμοποιούν.
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

DOWNLOADS
Πρόγραμμα κατάρτισης PROMOVET: [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]

Παράρτημα 1.1 (Ενότητα 1): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 1.2 (Ενότητα 1): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 1.3 (Ενότητα 1): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 2.1 (Ενότητα 2): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 2.2 (Ενότητα 2): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 2.3 (Ενότητα 2): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 2.4 (Ενότητα 2): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 3.1 (Ενότητα 3): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 3.2 (Ενότητα 3): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 3.3 (Ενότητα 3): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 4.1 (Ενότητα 4): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 4.2 (Ενότητα 4): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 4.3 (Ενότητα 4): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 4.4 (Ενότητα 4): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 5.1 (Ενότητα 5): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 6.1 (Ενότητα 6): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Παράρτημα 6.2 (Ενότητα 6): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]

 

 

Τα πιο πάνω παραδοτέα θα παρουσιαστούν σε μια εκδήλωση διάχυσης του έργου, καθώς και σε μια διεθνή συνάντηση για κατάρτιση προσωπικού των εταίρων του έργου και εκπαιδευτών ΕΕΚ, οι οποίες θα διεξαχθούν στο Graz (Aυστρία) εντός της περιόδου υλοποίησης του έργου.