Επισκόπηση του Έργου PROMOVETAbout PROMOVET

Η ΕΕΚ των νέων με χαμηλή ειδίκευση αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση. Συχνά, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τους νέους. Καθώς εξετάζουμε προσεκτικά τις πρόσφατες συνήθειες των νέων καθώς επικοινωνούν με άλλους, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι, πλέον, η ανάγνωση και η σύνταξη σύνθετων ή μακροσκελή κειμένων τείνει να εξαφανιστεί. Πλέον, η επικοινωνία παρουσιάζεται ως:

⇒ σύντομη, με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, λέξεων slang, συντομεύσεων, κ.α.
⇒ γρήγορη και άμεση
⇒ ολοένα και πιο ψηφιακή.

 

Ωστόσο, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η κατάρτιση για την ΕΕΚ εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στα παραδοσιακά μοντέλα επικοινωνίας, παρόλο που δεν επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό και στην ύλη. Ως εκ τούτου, οι εταίροι του έργου PROMOVET θέλουν να προσφέρουν στους εκπαιδευτές ΕΕΚ τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι νέοι και να τα ενσωματώσουν σε διδακτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΕΚ:

Το έργο PROMOVET φέρνει πραγματικά την τεχνολογία στη μάθηση!

Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου PROMOVET θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

⇒ Διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης έρευνας με νέους χαμηλής ειδίκευσης, εκπαιδευτές ΕΕΚ και ειδικούς σε θέματα κατάρτισης
⇒ Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής συλλογής εργαλείων επικοινωνίας για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ
⇒ Ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ σχετικά με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και το πιθανό αντίκτυπό τους στη διδακτική ΕΕΚ για τους νέους με χαμηλή ειδίκευση
⇒ Υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας και της κατάρτισης ΕΕΚ μέσω της χρήσης εργαλείων ΤΠΕ
⇒ Υλοποίηση μιας συμμετοχικής προσέγγισης για την ΕΕΚ των εκπαιδευτών που διδάσκουν τους νέους για τη χρήση εργαλείων που βασίζονται στις ΤΠΕ.

Οι κύριες ομάδες στόχου του έργου PROMOVET είναι οι εκπαιδευτές EEK και οι νέοι χαμηλής ειδίκευσης. Άλλες ομάδες ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το έργο είναι οι αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με θέματα εργοδότησης και εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.